Årsmöte i Föreningen Fotoskolan Göteborg Alumner

TID: Torsdag 19 mars 2019  kl 18.30
PLATS: Studio Magnus Cimmerbeck, Karl Johansgatan 152 (bakom Friskis & Svettis) – KARTA>>>

Dagordning Årsmöte

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av årsredovisningen
 9. Revisorernas rapport
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av årsavgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ordinarie ledamöter
 14. Val av suppleanter till styrelsen
 15. Val av valberedning
 16. Val av 1-2 revisorer
 17. Föreningens framtid
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötets avslutande

Du har väl inte missat att betala din medlemsavgift – 100:-/år
Ur våra stadgar: ”Alla som har betalat medlemskap har rösträtt”

Anmäl dig nedan senast onsdagen 18 mars

Anmälningstiden har gått ut! Vill du komma på Årsmötet, så kontaktar du Rolf Svensson på telefon: 0707 39 97 45